Świadczenia 500 plus

Wnioski w sprawie 500+ na okres tj. od 1 października 2019r. do 30 września 2020r. będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP od dnia 1 sierpnia 2019r. w miejscach do tego przeznaczonych (tj. UM, MGOPS, PCPR itd)

 

  pdfWniosek 500+

 

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko:

pdfZSW-01

pdfZSW-3

Program "Rodzina 500+" jest ważnym wsparciem dla polskich rodzin. Wystartował 1 kwietnia 2016 roku spowodował znaczną poprawę sytuacji bytowej rodzin. W 2015 roku łączne wydatki państwa na rodziny wyniosły 1,7 %. PKB. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500 plus realizuje nastepujące cele: wpływa na wzrost urodzeń, przeciwdziła ubóstwu, zwłaszcza wśród dzieci oraz jest inwestycją w rodziny.
 
Od 1 lipca 2019 roku program 500 plus jest przyznawany również na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego.

Osoby które mogą pobierać 500 plus

Prawo do 500 plus przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:
    1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
    2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
    3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,e. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni

– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub d. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy,obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

 

Świadczenia 500 plus

Wnioski do 500 plus na okres  od 1 października 2019r. do 30 września 2020. będą przyjmowane  od dnia 1 lipca 2019r. przez internet: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP a od dnia 1 sierpnia 2019r. w placówkach do tego uprawnionych

Przykład wypełnionego wniosku "rodzina 500+"

 

 

pdfwniosek_na_jedno_dziecko

pdfwniosek_na_dwójkę i więcej dzieci

 

 

Wniosek na 1 dziecko

                                                                                                                                                                                                 

 

Plik doo pobrania:

Przykład wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko (Rodzina 500+) (plik .pdf 564KB)

 

Wniosek na 2 i następne dzieci

 

 

Plik do pobrania:

Przykład wypełnionego wniosku na 2 i kolejne dzieci

 

Wniosek o 500 plus można złożyć w UMIG, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

„rodzina 500+” on-line przez bakowość elektroniczną

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500 plus przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

 

 bank

Banki, przez które można wysłać: wniosek 500 plus oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany:

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO 

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO 

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BPS 

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK 

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

Tak- od sierpnia 2018

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING 

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK 

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL 

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB 

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO 

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB 

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

 

„Rodzina 500 +” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Dzięki Emp@tii z Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

empatia_logo.jpg

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „rodzina 500+” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl

Plik do pobrania:

Informator - jak złożyć wniosek o „rodzina 500+” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl (1.8 MB)

„rodzina 500+” on-line przez obywatel.gov.pl

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „rodzina 500+” poprzez obywatel.gov.pl

Plik do pobrania:

Informator - jak złożyć wniosek o „rodzina 500+” on-line przez obywatel.gov.pl (152.7 KB)

„rodzina 500+” on-line przez PUE ZUS

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

pue_zus.jpg

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „rodzina 500+” poprzez PUE ZUS.

Plik do pobrania:

Informator - jak złożyć wniosek o „rodzina 500+” on-line przez PUE ZUS (815.5 KB)

 

500p